Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Flikweert Vision Technologies B.V.

 

1. BEGRIPSBEPALINGEN EN TOEPASSELIJKHEID

1.1 Algemene voorwaarden, hierna kortweg (AV) genoemd: de onderhavige voorwaarden;

1.2 Flikweert Vision Technologies B.V., hierna kortweg ‘FVT’ genoemd, ingeschreven bij de KvK onder no. 82960151 en gevestigd te 4305 NE Ouwerkerk aan de Oude Nieuwlandseweg no. 7;

1.3 In deze AV wordt verstaan onder:

Leverancier: FVT;

 • Afnemer of wederpartij:  de contractspartij van FVT;
 • Partijen: FVT en haar afnemer/wederpartij gezamenlijk;
 • Dienst: de prestaties die FVT voor de afnemer verricht, zoals de levering van zaken, montage van al dan niet door FVT  geleverde zaken, aanneming van werk, onderhoud, reparatie en diensten, zoals advies en inspectie. Kortom alles waarvoor aan FVT opdracht is verstrekt of die door FVT worden verricht of behoren te worden verricht, omdat zij direct verband houden met de door afnemer verstrekte opdracht dan wel het door FVT verkochte en geleverde product;
 • Zaak: een stoffelijk object, inclusief de (eventueel) daarin opgenomen software;
 • Software: uitsluitend in de geleverde zaak opgenomen software;
 • Schriftelijk: door een brief, e-mail bericht en op elke andere door de partijen overeengekomen wijze, anders dan mondeling;
 • Meerwerk: elke prestatie die in overleg met afnemer, al dan niet schriftelijk vastgelegd, door  FVT in aanvulling op de overeenkomst wordt verricht;
 • Prijs: de volgens artikel 3 geldende prijs voor het product; —
 • Overeenkomst: de offerte met opdrachtbevestiging, de eventueel aanvullende koopovereenkomst, het software onderhoudscontract en de opdracht tot dienstverlening;

1.4 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle leveringen, diensten en overeenkomsten van FVT en maken deel uit van iedere (rechts)handeling verband houdende met de voorbereiding, de tot stand koning of de uitvoering van de overeenkomst tussen partijen, waaronder begrepen vervolg-, gewijzigde- en aanvullende opdrachten, voor zover daarvan niet uitdrukkelijke schriftelijke tussen FVT en haar wederpartij is afgeweken;

1.5 Naast FVT kunnen ook personen die door FVT direct of indirect bij de dienstverlening zijn of worden betrokken, onder wie derden of werknemers van FVT, zich op deze AV beroepen;

1.6 Afwijkingen op deze AV zijn slechts geldig, wanneer deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen;

1.7 De toepasselijkheid van inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van afnemer wordt altijd afgewezen, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen;

1.8 Bij strijdigheid over de inhoud van de tussen FVT en afnemer gesloten overeenkomst en deze AV gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor en geldt de rangorde: a: aanvullende schriftelijke afspraken, b: de gesloten overeenkomst, c: deze AV;

 

2. OFFERTES EN TOT STAND KOMING OVEREENKOMST

2.1 Elke aanbieding en elke offerte van FVT is vrijblijvend en kan tot uiterlijk 3 werkdagen na aanvaarding door FVT worden herroepen;

2.2 Elke aanbieding en elke offerte is gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden en tijdens normale werkuren;

2.3 Als een afnemer aan FVT informatie verstrekt, mag FVT uitgaan van de juistheid en volledigheid van deze informatie en haar offerte en eventueel aanvullende overeenkomst hierop baseren;

2.4 Afnemer vrijwaart FVT voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens afnemer verstrekte adviezen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, merken, modellen en dergelijke. Afnemer zal alle door FVT te lijden schade, waaronder volledig gemaakte kosten voor verweer tegen deze aanspraken, vergoeden;

2.5 De in productdocumentatie, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een offerte of opdrachtbevestiging van FVT of in een door partijen ondertekend contract;

2.6 Mondelinge toezeggingen/afspraken binden FVT slechts voor zover deze schriftelijk zijn bevestigd.

 

3. PRIJS EN BETALING

3.1 De in de offerte en eventueel in de aanvullende  overeenkomst genoemde prijzen zijn in euro’s uitgedrukt, exclusief omzetbelasting en andere heffingen of belastingen van overheidswege en gebaseerd op Af Fabriek volgens de Incoterms geldend op de datum van de aanbieding. Onder “Fabriek” wordt verstaan het bedrijfsterrein van FVT;

3.2 De onder art. 3.1. genoemde prijzen zijn exclusief reis-, verblijfs-, verpakkings-, opslag- en transportkosten alsmede exclusief de kosten voor laden, lossen en medewerking aan douaneformaliteiten en exclusief de kosten van door de afnemer ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen en gereedschappen;

3.3 Wanneer na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de kostprijs- factoren een verhoging ondergaan -ook al geschiedt dit als gevolg vanvoor FVT voorzienbare omstandigheden- is FVT gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen;

3.4 FVT kan meerwerk afzonderlijk in rekening brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag haar bekend is. Voor de berekening van meerwerk zijn de hiervoor genoemde artikelen 3.1, 3.2 en 3.3 van overeenkomstige toepassing;

3.5 De afspraken in de offerte/overeenkomst zijn bepalend;

3.6 Betaling wordt gedaan op een door FVT aan te wijzen bankrekening;

3.7 Het recht van afnemer om zijn eventuele vorderingen op FVT te verrekenen of om de nakoming van zijn verplichtingen jegens FVT op te schorten, is uitgesloten, tenzij er sprake is van surseance van betaling of faillissement van FVT;

3.8 Ongeacht of FVT de overeengekomen prestatie volledig heeft uitgevoerd, is alles wat afnemer uit hoofde van de overeenkomst aan haar verschuldigd is of zal zijn onmiddellijk door FVT opeisbaar indien:

 • een betalingstermijn is overschreden;
 • afnemer niet voldoet aan zijn verplichtingen uit artikel 16 (niet afgenomen zaken);
 • het faillissement of surseance van betaling van afnemer is aangevraagd;
 • beslag op zaken of vorderingen van afnemer wordt gelegd;
 • afnemer (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
 • afnemer (natuurlijke persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of is overleden;

3.9 Afnemer is in geval van vertraging in de voldoening van een geldsom de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW over die geldsom aan FVT verschuldigd met ingang van de dag volgend op de dag die is overeengekomen als uiterste dag van betaling tot en met de dag waarop afnemer de geldsom heeft voldaan. Als partijen geen uiterste dag van betaling zijn overeengekomen, is de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd vanaf het moment dat de betaling opeisbaar is.

3.10 Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden, is afnemer  aan FVT alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.

 

4. INTELLECTUELE EIGENDOM

4.1 FVT wordt aangemerkt als respectievelijk maker, ontwerper en/of uitvinder van de in het kader van de overeenkomst tot stand gebrachte product, werken, modellen of uitvindingen;

4.2 FVT draagt bij de uitvoering van de overeenkomst geen intellectuele eigendomsrechten over aan afnemer;

4.3 Indien het door FVT te leveren product (mede) bestaat uit de levering van computerprogrammatuur, wordt de broncode niet aan afnemer overgedragen. Afnemer verkrijgt uitsluitend ten behoeve van het normale gebruik en een behoorlijke werking van de zaak een niet-exclusieve, in tijd onbeperkte en wereldwijde gebruikerslicentie op de computerprogrammatuur. Het is afnemer niet toegestaan om de licentie over te dragen of om een sub-licentie af te geven. Bij verkoop van de zaak door afnemer aan een derde, gaat de licentie van rechtswege over op de verkrijger van de zaak;

4.4 FVT is niet aansprakelijk voor schade die afnemer lijdt als gevolg van een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden. Afnemer vrijwaart FVT voor elke aanspraak van derden met betrekking tot een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten;

4.5 Alle in de aanbieding door FVT verstrekte offertes, tekeningen, schema’s, ontwerpen, materiaallijsten en andere documentatie, waaronder -maar niet beperkt tot- brochures, catalogi, prijslijsten, folders en alle daarin en/of daarbij verstrekte (technische) gegevens in de vorm van ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen, modellen, monsters, tabellen, schema’s en dergelijke en alle overige verstrekte gegevens en informatie blijven uitdrukkelijk het industriële en/of intellectuele eigendom van FVT. Al het hiervoor genoemde mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FVT noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd anders dan voor intern gebruik door afnemer en mag niet aan enige derden worden getoond of ter hand gesteld of anderszins bekend gemaakt, noch door afnemer worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel waarvoor zij door FVT verstrekt zijn;

4.6  Het is afnemer uitdrukkelijk verboden om zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van FVT enig materiaal of enige gegevens of informatie als bedoeld in artikel 4.5 geheel of ten dele te kopiëren en/of aan derden op welke wijze dan ook kenbaar te maken of te doen maken en/of door derden te laten gebruiken en/of door te verkopen of ter beschikking te stellen. Het gebruik van dit materiaal en deze gegevens en informatie dient strikt beperkt te blijven tot eigen gebruik door afnemer. Op eerste schriftelijk verzoek van FVT, alsook indien afnemer niet binnen de aanbiedingstermijn een schriftelijke overeenkomst met FVT afsluit of deze overeen- komst (schriftelijk) annuleert, dient al het hier bedoelde materiaal en dienen alle hier bedoelde gegevens en informatie per direct aan FVT te worden geretourneerd;

4.7 FVT behoudt de intellectuele- en/of industriële eigendomsrechten op alle door FVT aan afnemer verstrekte computerprogramma’s waaronder tevens programma’s die specifiek ten behoeve van afnemer zijn vervaardigd, alsmede op software in de ruimste zin van het woord, op randapparatuur, technische gegevens, schakel- en/of werkschema’s, gebruiks- en/of bedieningsvoorschriften, tekeningen en alle essentiële documentatie en andere gegevens en informatie. Al het hiervoor genoemde mag niet door afnemer worden vermenigvuldigd, bewerkt of nagemaakt, anders dan voor eigen gebruik in samenhang met het desbetreffende systeem of product en mag niet in gebruik of anderszins worden afgestaan aan derden. Afnemer zal de aan de computerprogramma’s ten grondslag liggende kennis, afkomstig van FVT, vertrouwelijk behandelen. Voor zover de betrokken computerprogramma’s beschermd worden door octrooi- of auteursrechten waarover FVT de beschikking heeft, verleent FVT aan afnemer onder deze rechten een gebruiksrecht voor eigen gebruik door afnemer in samenhang met het desbetreffende product;

4.8 Indien onverhoopt mocht blijken dat een door FVT aan een afnemer verkocht product in Nederland inbreuk maakt op een recht van industriële of intellectuele eigendom van een derde, en afnemer te dier zake wordt aangesproken, is afnemer  verplicht FVT daarvan terstond en schriftelijk op de hoogte te brengen. FVT zal alsdan naar eigen keuze ófwel het recht om het product te gebruiken kunnen verschaffen ófwel het product zodanig wijzigen dat die geen inbreuk meer maakt ófwel een vervangend product leveren die geen inbreuk maakt ófwel afnemer, nadat het product van hem is terug ontvangen, de koopprijs restitueren onder aftrek van een redelijke vergoeding voor de periode dat afnemer het goed ter beschikking heeft gehad. Ter zake van inbreuk op een recht van industriële of intellectuele eigendom buiten Nederland zal afnemer jegens FVT geen enkele aanspraak kunnen doen gelden en geen enkele vordering hebben;

 

5. LEVERTIJD EN UITVOERINGSPERIODE

5.1 Iedere door FVT opgegeven levertijd of uitvoeringsperiode is indicatief; overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode geeft afnemer nooit recht op schadevergoeding of ontbinding.

5.2 De levertijd of uitvoeringsperiode gaat pas in, wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle informatie -waaronder definitieve goedgekeurde tekeningen en dergelijke- in bezit zijn van FVT, de overeengekomen (termijn)betaling door FVT is ontvangen en aan de overige voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan;

5.3 Afnemer is gehouden alle kosten die FVT maakt of schade die FVT lijdt als gevolg van een vertraging in de levertijd of uitvoeringsperiode te voldoen;

 

6. LEVERING EN OVERGANG RISICO

6.1 Levering vindt plaats op het moment dat FVT de zaak op haar bedrijfslocatie ter beschikking stelt aan afnemer en aan afnemer heeft meegedeeld dat de zaak aan hem ter beschikking staat. Afnemer draagt vanaf dat moment onder meer -maar niet beperkt tot- het risico van de zaak voor opslag, laden, transport en lossen;

6.2 Afnemer en FVT kunnen overeenkomen dat FVT voor het transport zorgt. Het risico van onder meer opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op afnemer. Afnemer kan zich tegen deze risico’s verzekeren;

6.3 Indien er sprake is van inruil en afnemer in afwachting van levering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak onder zich houdt, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij afnemer tot het moment dat hij de in te ruilen zaak in het bezit heeft gesteld van FVT. Indien afnemer de in te ruilen zaak niet kan leveren in de staat waarin deze verkeerde toen de overeenkomst werd gesloten, kan FVT de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden.

7. OVERMACHT

7.1 Een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen kan FVT niet worden toegerekend indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht;

7.2 Onder overmacht wordt onder meer -maar niet uitsluitend- verstaan de omstandigheid dat door FVT inschakelde derden zoals leveranciers, onderaannemers en transporteurs, of andere partijen waarvan FVT afhankelijk is, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, maar daarnaast ook onder meer weersomstandigheden, natuurgeweld, terrorisme, cybercriminaliteit, verstoring van digitale infrastructuur, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen, materialen of informatie, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen, pandemieën, en import- of handelsbeperkingen;

7.3 FVT heeft het recht om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien zij door overmacht tijdelijk is verhinderd haar verplichtingen jegens afnemer na te komen. Als de overmachtssituatie is vervallen, komt FVT haar verplichtingen na zodra haar planning dat toelaat;

7.4 Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, dan wel de tijdelijke overmachtssituatie meer dan zes maanden heeft geduurd, is FVT bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Afnemer is in die gevallen eveneens bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, maar alleen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen door FVT;

7.5 Partijen hebben over en weergeen recht op vergoeding van de als gevolg van de overmacht, opschorting of ontbinding in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade.

 

8. VERANTWOORDELIJKHEID AFNEMER MET BETREKKING TOT DIENST/WERK

8.1 Afnemer moet er voor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren, tijdig zijn verkregen. Afnemer is verplicht op eerste verzoek van FVT een afschrift van de hiervoor genoemde bescheiden aan haar toe te zenden;

8.2 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, omvat het werk uitdrukkelijk niet: grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilders-,behangers-en/of herstelwerk of ander bouwkundig werk, het realiseren van aansluitingen van gas, water, elektriciteit, internet of andere infrastructurele voorzieningen, maatregelen ter voorkoming of beperking van schade aan of diefstal of verlies van op of bij de werkplek aanwezige zaken, afvoer van materialen, bouwstoffen of afval, verticaal en horizontaal transport; de ruimte waar het product geplaatst wordt, dient daarvoor bouwkundig en anderszins geschikt te zijn.

 

9. UITVOERING VAN HET WERK

9.1  Afnemer zorgt er voor dat FVT haar werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat zij bij de uitvoering van haar werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen zoals gas, water, elektriciteit, stabiel functionerend en snel internet, perslucht, verwarming, afsluitbare droge opslagruimte en op grond van de Arbowet- en regelgeving voorgeschreven voorzieningen;

9.2 Afnemer draagt het risico en is aansprakelijk voor schade aan en diefstal of verlies van zaken van afnemer, van FVT en van derden, zoals gereed- schappen, voor het werk bestemde materialen of bij het werk gebruikt materieel die zich bevinden op of nabij de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats;

9.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 9.2 is afnemer gehouden zich adequaat te verzekeren tegen de in artikel 9.2 genoemde risico’s. Afnemer dient daarnaast te zorgen voor verzekering van het werkrisico van te gebruiken materieel. Afnemer dient FVT op eerste verzoek een kopie van de betreffende verzekering(en) en een bewijs van betaling van de premie te sturen. Indien er sprake is van schade is afnemer verplicht dit onverwijld bij zijn verzekeraar te melden ter verdere behandeling en afwikkeling.

 

10. MEERWERK

10.1 Wijzigingen in het werk en daarmee in hetgeen partijen met elkaar zijn overeengekomen in de tussen hen gesloten overeenkomst, resulteren in ieder geval in meer werk indien er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek, indien de door afnemer verstrekte informatie niet overeenstemt met de feitelijke werkelijkheid, indien geschatte hoeveelheden meer dan 5% afwijken;

10.2 Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Afnemer is gehouden de prijs van het meerwerk op eerste verzoek van FVT aan FVT te voldoen.

 

11. OPLEVERING VAN HET PRODUCT

11.1 Het product wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende gevallen:

 • wanneer afnemer het product heeft goedgekeurd;
 • wanneer het product door afnemer in gebruik is genomen;
 • wanneer FVT schriftelijk aan afnemer heeft meegedeeld dat het product is voltooid en afnemer niet binnen 14 dagen na de dag van mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat het product niet is goedgekeurd;
 • wanneer afnemer het product niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen door FVT kunnen worden hersteld of na geleverd en die een ingebruikname van het product niet in de weg staan;

11.2 Keurt afnemer het product niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan FVT. Afnemer dient FVT in de gelegenheid te stellen om het product alsnog op te leveren;

11.3 Afnemer vrijwaart FVT voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het product, veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het product.

 

12. AANSPRAKELIJKHEID

12.1 In geval van een toerekenbare tekortkoming is FVT gehouden haar contractuele verplichtingen, met inachtneming van artikel 13 (garantie), alsnog na te komen;

12.2 FVT zal zich genoegzaam verzekeren. De omvang van de verplichting van FVT tot het vergoeden van schade op grond van welke grondslag ook, is nooit groter dan het factuurbedrag. ;

12.3 Voldoening aan de geldende garantieverplichtingen en/of uitkering door de verzekeraar van FVT of betaling door FVT (met inachtneming van het bedoelde maximum uit 12.2) van de vastgestelde schade geldt als enige en algehele schadevergoeding. Voor het overige vrijwaart afnemer FVT uitdrukkelijk en volledig;

12.4 Onverminderd hetgeen in artikel 13 is bepaald, verjaart elke vordering tot schadevergoeding na verloop van één jaar nadat de schade zich heeft gemanifesteerd of is ontdekt of is onderkend, dan wel redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt of onderkend, en in elk geval na verloop van twee jaren na levering;

12.5 Indien een reclame met betrekking tot het geleverde door FVT gegrond wordt bevonden, is FVT uitsluitend verplicht het ondeugdelijk geleverde te vervangen of te repareren zonder dat koper daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding uit welke hoofde dan ook. Het indienen van een reclame ontslaat afnemer nimmer van zijn betalingsverplichtingen tegenover FVT;

12.6 Afnemer is niet gerechtigd zich jegens FVT op enig opschortingsrecht of enige verrekeningsbevoegdheid te beroepen;

12.7 Niet voor vergoeding in aanmerking komen:

 1. gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan stagnatieschade, productieverlies, gederfde winst, boetes, transportkosten en reis- en verblijfskosten;
 2. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt;
 3. schade die door opzet of bewuste roekeloosheid ontstaat van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van FVT;

Afnemer zal zich tegen de hiervoor genoemde schadevormen genoegzaam verzekeren;

12.8 FVT is niet gehouden tot het vergoeden van schade aan, door of namens afnemer aangeleverd materiaal als gevolg van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking aan de machine door de afnemer;

12.9 Afnemer vrijwaart FVT voor alle aansprakelijkheid van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door afnemer aan een derde is geleverd en waarvan de door FVT geleverde producten of materialen onderdeel uitmaken. Afnemer is gehouden alle voor FVT in dit verband geleden schade waaronder de (volledige) kosten van verweer te vergoeden.

 

13. GARANTIES EN OVERIGE AANSPRAKEN

13.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, staat FVT voor een periode van 12 maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie zoals in de volgende artikelen nader wordt uitgewerkt;

13.2 Als partijen afwijkende garantievoorwaarden zijn overeengekomen, blijft dit artikel voor het overige van toepassing;

13.3 FVT verstrekt garantie op de deugdelijkheid van de gebruikte materialen en de overeengekomen eigenschappen. De garantietermijn gaat de dag na de datum van levering in. De toepasselijkheid van Titel 1 Boek 7 BW is uitgesloten, waaronder de artikelen 7:17 en 7:23 BW. Voor onderdelen en materialen die naar hun aard een kortere gebruiks- of levens- duur hebben of aan slijtage onderhevig zijn, wordt geen garantie afgegeven;

13.4 Gebreken aan geleverde materialen welke onder de garantie vallen, worden -uitsluitend ter beoordeling van FVT- of hersteld of door nieuwe levering en/of onderdelen vervangen;

13.5 FVT is gerechtigd garantiewerkzaamheden buiten haar eigen bedrijf te (laten) verrichten indien dit -uitsluitend ter beoordeling van FVT- in het belang is van die werkzaamheden dan wel indien het verrichten van dergelijke werkzaamheden in het bedrijf van FVT redelijkerwijs -uitsluitend ter beoordeling van FVT- niet mogelijk of niet wenselijk is;

13.6 De garantie vervalt indien toevoegingen of wijzigingen in de werkzaamheden, waaronder maar niet beperkt tot het product, zijn aangebracht of indien in of ten aanzien van het geleverde een softwareaanpassing heeft plaatsgevonden die niet door FVT is geschied of storingen zijn opgeheven door derden of indien er door afnemer geen gebruik gemaakt wordt van het software-onderhoudscontract van FVT. Indien blijkt -uitsluitend ter beoordeling van FVT- dat aan FVT voor herstel en/of reparatie aangeboden werkzaamheden geen gebreken vertonen, zijn alle ter zake hiervan gemaakte kosten voor rekening van afnemer, ook tijdens de garantieperiode;

13.7 Op straffe van verval van iedere garantie zal afnemer er voor zorgen dat uitsluitend lucht zal worden gebruikt die voldoet aan de ISO 8573-3:2010 [7:4:4] norm;

13.8 Er wordt door FVT uitdrukkelijk geen beschikbaarheidsgarantie of andere procesmatige garantie afgegeven. De voor het product/machine benodigde software wordt ‘as is’ en ‘as available’ ter beschikking gesteld, zonder enig recht ten aanzien van gebruik, geschiktheid of anderszins. Op FVT rust een inspanningsverplichting om de software up-to-date te houden;

13.9 Gebreken welke het gevolg zijn of mede het gevolg zijn van dan wel direct/indirect verband houden met het zogenaamde hacken en/of softwarevirussen en/of malware e.d. ten aanzien van computers, halfgeleider producten en/of software in de ruimste zin, vallen niet onder de garantie en ten aanzien van dergelijke gebreken en de eventuele gevolgen daarvan bestaat dan ook geen enkele garantie aanspraak van afnemer jegens FVT;

13.10 Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is uitgevoerd, zal FVT binnen redelijke termijn de keuze maken of zij deze alsnog deugdelijk uitvoert of afnemer crediteert voor een evenredig deel van de opdrachtsom;

13.11 Kiest FVT voor het alsnog deugdelijk uitvoeren van de prestatie, dan bepaalt zij zelf de wijze en het tijdstip van uitvoering. Afnemer moet FVT in alle gevallen hiertoe de gelegenheid bieden. Bestond de overeengekomen prestatie (mede) uit het bewerken van door afnemer aangeleverd materiaal dan dient afnemer voor eigen rekening en risico nieuw materiaal aan te leveren;

13.12 Onderdelen of materialen van afnemer die door FVT worden hersteld of vervangen, moeten door afnemer aan haar worden toegezonden;

13.13 Voor rekening van afnemer komen:

 • alle transport- en/of verzendkosten;
 • alle kosten voor demontage en montage;
 • reis- en verblijfskosten en reisuren;

13.14 FVT is pas gehouden uitvoering te geven aan de garantie als afnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

Garantie is uitgesloten voor gebreken die het gevolg zijn van:

 • normale slijtage;
 • onoordeelkundig gebruik;
 • niet of onjuist uitgevoerd onderhoud door afnemer zelf of door derden;
 • installatie, montage, wijziging of reparatie door afnemer of derden;
 • gebreken aan ongeschiktheid van zaken afkomstig van of voorgeschreven door afnemer;
 • gebreken aan of ongeschiktheid van door afnemer gebruikte materialen of hulpmiddelen;

Geen garantie wordt gegeven op:

 • geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering;
 • het keuren en repareren van zaken van afnemer;
 • onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend;

13.15 Het bepaalde in 13.3 tot en met 13.8 is van overeenkomstige toepassing bij eventuele aanspraken van afnemer op grond van wanprestatie, non-conformiteit of welke grondslag dan ook.

 

14. KLACHTEN, RECLAMES

14.1 Afnemer kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen indien hij hierover niet binnen 14 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij FVT heeft geklaagd;

14.2 Afnemer moet klachten over de factuur, op straffe van verval van alle rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk bij FVT hebben ingediend. Is de betalingstermijn langer dan 30 dagen, dan moet afnemer uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum schriftelijk hebben geklaagd.

 

15. ZEKERHEDEN EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

15.1 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is afnemer verplicht op eerste verzoek van FVT , naar diens oordeel, voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien afnemer hieraan niet  binnen de gestelde termijn voldoet, raakt hij direct in verzuim. FVT heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en haar schade op afnemer te verhalen;

15.2 FVT blijft eigenaar van geleverde zaken zolang afnemer:

 • niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst met FVT;
 • vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomst, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan;

15.3 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag afnemer deze zaken niet bezwaren en/of vervreemden. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking;

15.4 Nadat FVT haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag zij de aan afnemer geleverde zaken terughalen. Afnemer zal daartoe alle medewerking verlenen;

 

16. NIET AFGENOMEN ZAKEN

16.1 Afnemer is verplicht na afloop van de levertijd of uitvoeringsperiode de zaak of zaken die onderwerp is/zijn van de overeenkomst, op de overeengekomen plaats feitelijk af te nemen;

16.2 Afnemer dient kosteloos alle medewerking te verlenen om FVT tot aflevering in staat te stellen;

16.3 Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico en op kosten van afnemer opgeslagen;

16.4 Bij overtreding van het bepaalde uit 16.1 en 16.2 van dit artikel is afnemer, nadat FVT hem in gebreke heeft gesteld, per overtreding aan FVT een boete verschuldigd  van € 250,- per dag met een maximum van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

 

18. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

18.1 Afnemer kan rechten of verplichtingen uit hoofde van enig artikel uit deze AV of de onderliggende overeenkomst(en) niet overdragen of verpanden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van FVT;

18.2 Afnemer verbindt zich jegens FVT, die dit voor zich aanvaardt, om hetgeen in de artikelen 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 17.1 en 17.2 van deze AV is bepaald, bij een geheel of gedeeltelijke vervreemding of overdracht van het product/de machine, alsmede bij elke verlening van enig goederenrechtelijk of persoonlijk gebruiks- of genotsrecht aan de nieuwe eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker, ten behoeve van FVT op te leggen, om het in de artikelen 4.6, 4.7, 4,8, 4.9, 17.1 en 17.2 van deze AV bepaalde, woordelijk te bedingen, behalve de eventuele vervanging van de naam van de afnemer door die van de nieuwe verkrijger of gebruiks- of genotsgerechtigde;

18.3 Bij niet nakoming van de hiervoor overeengekomen verplichtingen is afnemer of diens verkrijger een direct opeisbare boete verschuldigd van € 10.000,- (ZEGGE: TIENDUIZEND EURO) en voor iedere dag dat de overtreding voortduurt € 100,– (ZEGGE: HONDERD EURO) ten behoeve van FVT, met de bevoegdheid van FVT om naast de hiervoor genoemde boete tevens nakoming en/of eventueel meer geleden schade van afnemer of diens verkrijger te vorderen;

18.4 Afnemer of diens verkrijger zal bij overtreding of niet-nakoming van één of meer bepalingen van het bepaalde in 18.2 en 18.3 in verzuim zijn door het enkele feit van de overtreding of niet-nakoming, zonder dat enige ingebrekestelling daartoe zal worden vereist, zodat de bedongen boete onmiddellijk verschuldigd zal zijn aan FVT en de eventueel meer geleden schade door FVT kan worden gevorderd.

 

19. OPZEGGEN OF ANNULEREN VAN DE OVEREENKOMST

19.1 Afnemer is niet bevoegd de overeenkomst, waaronder uitdrukkelijk het verplicht af te sluiten software onderhoudscontract op te zeggen of te annuleren, tenzij FVT daarmee instemt. Bij instemming van FVT, is afnemer aan FVT een direct opeisbare vergoeding verschuldigd ter hoogte van de overeengekomen prijs, minus de besparingen die voor FVT uit de beëindiging voortvloeien. De aan FVT te betalen vergoeding bestaat uit minimaal 20% van de overeengekomen prijs;

19.2 Indien de prijs afhankelijk is gesteld van de werkelijk door FVT te maken kosten (regiebasis), is de vergoeding als bedoeld in 19.1 gelijk aan de reeds gemaakte kosten door FVT.

 

20. GEHEIMHOUDING EN BOETE

20.1 Alle door of uit naam van FVT aan afnemer verstrekte informatie (zoals offertes, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en knowhow) van welke aard en in welke vorm dan ook, zijn vertrouwelijk en mogen niet door afnemer dan wel door een derde verkrijger worden gebruikt voor enig ander doel dan ter uitvoering van de overeenkomst;

20.2 De in de artikelen 4.6, 4.7, 4.8 en 20.1 genoemde informatie mag door afnemer dan wel door een derde verkrijger niet openbaar worden gemaakt of vermenigvuldigd;

20.3 Indien afnemer de in de artikelen 4.6, 4.7, 4.8, 20.1 en 20.2 genoemde verplichtingen schendt, is afnemer per overtreding jegens FVT een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,-. (ZEGGE: VIJFENTWINTIG DUIZEND EURO). Deze boete laat onverlet de mogelijkheid om de werkelijk door FVT geleden schade te vorderen van afnemer en kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd;

20.4 Afnemer moet de in artikelen 20.1 en 20.2 genoemde informatie op eerste verzoek, binnen een door FVT gestelde termijn (naar keuze van FVT) retourneren of vernietigen. Bij overtreding van deze bepaling is afnemer aan FVT een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,– (ZEGGE DUIZEND EURO) per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

 

21. OVERIGE BEPALINGEN

21.1 Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding/beëindiging van de tussen partijen gesloten overeenkomst voort te duren, blijven ook na ontbinding/beëindiging van de overeenkomst bestaan. Tot deze verplichtingen behoren onder meer: vrijwaring voor schending van intellectuele (eigendoms)rechten, geheimhouding, geschillenbeslechting, toepasselijk recht en domiciliekeuze;

21.2 Afnemer zal toestaan dat FVT (delen van) de lijn die behoort tot het geleverde product dan wel van de machine vastlegt op beeld- en audiomaterieel, om deze te kunnen gebruiken voor toekomstige verkoopactiviteiten (beurzen, sociale media, folders, banners, vermelding op de website, etc.) door FVT. FVT zal daartoe de lijn in overleg met afnemer mogen bezoeken met potentieel geïnteresseerde afnemers/kopers in het kader van verkoopdoeleinden van FVT. FVT zal van tevoren kenbaar maken wie de potentiële koper is.

 

22. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

22.1 Het Nederlands recht is van toepassing;

22.2 Geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen bij uitsluiting worden behandeld door de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Middelburg.

 

Algemene Voorwaarden voor Flikweert Vision Technologies B.V., februari 2023